Media Channel OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust.

Ettevõte kogub ja töötleb andmeid vastavuses Euroopa Liidu isikandmete kaitse üldmäärusega (GDPR).

Andmete kogumine ja selle töötlemise eesmärgid

• Isiklikud andmed on igasugused andmed, mida on võimalik isikuga siduda.

• Ettevõte kogub kontaktandmeid Kliendiga suhtlemiseks.

• Ettevõte võib koguda ka muud teavet, mis on kliendiuuringute jaoks relevantne ja/või mis võimaldab Kliendi vajadusi mõista ja pakkuda paremat teenust.

• Ettevõte hoiustab ja töötleb ainult andmeid, mis on ettevõtte kohustuste täitmiseks vajalikud, piirab kliendiandmete töötlemist miinimumini.

• Isiklikke andmeid ei hoiustata kauem kui nende töötlemistegevuse jaoks tarvilik on. Kui Andmesubjekt ei vormista tehinguid 36 kuu jooksul, andmeid kustutakse.

• Ettevõte ei kogu erikategooria andmeid, mis on tundlikumad ja vajavad suuremat kaitset.

Laste isikuandmete töötlemine

• Ettevõte ei kogu teadlikult teavet alla 13-aastaste isikute kohta, teadliku tegevuse korral on Ettevõttel tarvis vanema või hooldaja nõusolekut.

• Kui ettevõte saab teada sellest, et on kogunud isiklikke andmeid lapselt, siis annab Ettevõte endast parima, et selline isiklike andmete töötlemine lõpetada. Kliendi andmete seaduskohane töötlemine

• Ettevõte peab seaduse järgimiseks tagama isiklike andmete ausa kogumise ja kasutamise, turvalise hoiustamise ja selle, et andmeid ei avaldata seadusvastaselt.

• Isiklikke andmeid ei töödelda edasi viisil, mis nende eesmärkidega vastavuses ei ole.

• Ettevõte mõistab oma vastutust andmesubjekti õiguste kaitsmisel.

• Ettevõte on kontrollinud, et andmete töötlemine on vajalik ning sama tulemuse saavutamiseks ei ole vähem häirivat võimalust.

• Ettevõte ei kasuta inimeste andmeid viisidel, mis oleksid nende jaoks häirivad või põhjustaksid neile kahju, välja arvatud väga mõjuva põhjuse olemasolul.

• Ettevõte ei levita Ostja isikuandmeid kolmandatele osapooltele v.a transporditeenuse osutamiseks vajalik info.

• Etevõte ei edasta andmed väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.

Klientide õigused andmete töötlemisel

• Ettevõtte suurimaks väärtuseks on kliendi rahulolu. Ettevõte kogub ja säilitab andmeid klientide kohta klientide parima teenindamise huvides.

• Õigus saada teavet Klientidel on õigus olla informeeritud oma isiklike andmete kogumisest ja kasutamisest

• Õigus tutvuda andmetega

• Õigus parandamisele on Klientide õigus saada ebatäpsed isiklikud andmed parandatud või täiendatud, kui andmed on ebatäielikud

• Õigus kustutamisele on Klientide õigus saada oma isiklikud andmed kustutatud.

• Õigus töötlemist piirata on Andmesubjekti õigus paluda oma isiklike andmete töötlemist piirata või summutada.

• Õigus andmete ülekandmisele võimaldab Klientidel saada kätte ja uuesti kasutada oma isiklikke andmeid omaenda eesmärkide teenimiseks erinevate teenuste puhul.

• Õigus esitada andmete töötlemisele õigustatud huvides või ülesande teostamiseks avalikus huvis/ametliku võimu teostamiseks (sh profileerimiseks); otseturunduseks (sh profileerimiseks) ja teadusliku/ajaloolise uurimuse ja statistika töötlemiseks vastuväide.

• Õigused seoses automatiseeritud otsustamise ja profileerimisega. Ettevõttel on seaduslik alus profileerimise ja/või automatiseeritud otsustamise teostamiseks, see on dokumenteeritud Ettevõtte andmekaitsepoliitikas.

Kontakt ja teave

• Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@babyfun.ee